ГоловнаПро насПравові засади діяльності

Правові засади діяльності

Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор"

Закон України "Про державні лотереї в Україні"

Положення КРАІЛ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2020 р. № 891
Київ

Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1123 від 18.11.2020
№ 196 від 10.03.2021  
№ 91 від 31.01.2023}

        Відповідно до пункту 6 частини першої статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” та частини сьомої статті 6 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

2. Затвердити Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, що додається.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Розмістити Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26.

        5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім вимог Положення про Комісію  з регулювання азартних ігор та лотерей у частині здійснення державного регулювання діяльності у лотерейній сфері та пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дати початку роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 891

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей

{У тексті Положення, крім пункту 1, слово “Комісія” в усіх відмінках замінено словом “КРАІЛ” згідно з Постановою КМ № 1123 від 18.11.2020}

      1. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 18.11.2020}

      2. КРАІЛ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями КРАІЛ є:

реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор;

реалізація державної політики в лотерейній сфері;

здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері.

4. КРАІЛ відповідно до покладених на неї завдань:

1) реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом:

внесення до органів державної влади пропозицій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор;

видання нормативних актів з питань, що належать до компетенції КРАІЛ, та здійснення контролю за їх виконанням;

прийняття в межах своєї компетенції рішень, що є обов’язковими для виконання організаторами азартних ігор;

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України для затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

звернення до суду у випадках, визначених законом;

створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій у сферу організації та проведення азартних ігор;

забезпечення створення рівних умов господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

здійснення співробітництва з відповідними органами регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор іноземних держав;

виконання функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, прийняття рішення про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” (далі - Закон);

формування та ведення ліцензійного реєстру;

формування та ведення ліцензійних справ, забезпечення їх зберігання, передачі та отримання у паперовій та/або електронній формі;

здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування;

надання інформації з ліцензійних справ у порядку, встановленому Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

перевірки достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, дозволів, та відповідності організатора азартних ігор (здобувача) і поданих документів ліцензійним умовам;

розгляду, перевірки та внесення відомостей про фізичних осіб, стосовно яких наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх у випадках, установлених Законом;

затвердження переліку, форми та порядку подання звітності організаторами азартних ігор;

ведення реєстрів, передбачених Законом;

затвердження порядку ведення реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор, порядку включення інформації, внесення змін до таких реєстрів, виключення інформації з реєстрів;

розгляду скарг гравців та інших осіб на дії організаторів азартних ігор, здійснення у разі виявлення порушень за результатами їх розгляду заходів відповідно до Закону;

взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та іншими організаціями під час здійснення своїх повноважень;

ведення переліку суб’єктів сертифікації, а також визначення переліку грального обладнання, що підлягає сертифікації;

визначення відповідно до Закону української та/або іноземної лабораторії, що видає сертифікат відповідності Державній системі онлайн-моніторингу згідно із Законом;

встановлення порядку передачі організаторами азартних ігор накопиченої інформації у разі зупинки функціонування Державної системи онлайн-моніторингу з технічних або будь-яких інших причин;

встановлення порядку проведення інспектування грального обладнання;

встановлення вимог щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією);

визначення принципів відповідальної гри;

здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор;

отримання безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документів, матеріалів, статистичної та іншої визначеної законодавством інформації, необхідної для здійснення своїх повноважень;

отримання безоплатно від організаторів азартних ігор необхідної для здійснення своїх повноважень звітності та інформації, у тому числі такої, що містить фінансово-економічні показники, у визначених КРАІЛ формах та порядку;

організації та здійснення державного контролю за організацією та проведенням азартних ігор, зокрема контролю за дотриманням Закону, ліцензійних умов, шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок, зокрема методом контрольних закупівель;

складення та надіслання організаторам азартних ігор у разі виявлення порушень ліцензійних умов приписів щодо усунення таких порушень, що є обов’язковими до виконання;

здійснення адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу;

застосування санкцій до організаторів азартних ігор та інших суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, у випадках, передбачених Законом;

встановлення вимог до Державної системи онлайн-моніторингу, розроблення та затвердження порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

проведення моніторингу діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, підготовка за його результатами щорічного звіту про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у порядку, встановленому Законом;

призначення осіб для моніторингу гральних закладів;

затвердження порядку інспектування гральних закладів;

затвердження опису ідентифікаційної картки гравця;

звернення до правоохоронних органів у разі виявлення факту нелегальної діяльності гральних закладів, співпраці з правоохоронними органами у межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів;

встановлення порядку видачі дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам Закону;

2) реалізує державну політику в лотерейній сфері шляхом:

визначення вимоги до випуску та проведення державних лотерей відповідно до законодавства про ліцензування;

ведення Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні;

затвердження переліку відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні;

внесення державної лотереї до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні;

прийняття рішення про розповсюдження державних лотерей за межами території України;

отримання відповідно до закону від оператора лотерей інформації щодо проведення державної лотереї, а також балансу і звіту про фінансові результати;

виконання функції органу ліцензування господарської діяльності в лотерейній сфері, отримання та розгляду заяви з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, видачі ліцензії або відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, видачі інших документів, визначених законом, що стосуються повноважень КРАІЛ у порядку, встановленому Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про державні лотереї в Україні”;

формування та ведення ліцензійного реєстру;

формування та ведення ліцензійних справ, забезпечення їх зберігання, передачі та одержання у паперовій та/або електронній формі;

здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування;

надання інформації з ліцензійних справ у порядку, встановленому Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

проведення конкурсу з відбору операторів лотерей;

встановлення вимог до лотерейного обладнання;

здійснення технічного регулювання у лотерейній сфері, організації, координації та проведення робіт з підтвердження відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів і технічних умов у сфері випуску та проведення лотерей;

позбавлення оператора державних лотерей його статусу;

визначення вимог до припинення проведення державних лотерей операторами державних лотерей;

встановлення форми посвідчення розповсюджувача державної лотереї;

розроблення проектів ліцензійних умов на випуск і проведення лотерей і змін до них та подання їх в установленому порядку Кабінету Міністрів України для затвердження;

3) здійснює державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор та у лотерейній сфері шляхом:

контролю наявності передбачених законом ліцензій;

перевірки дотримання організатором азартних ігор ліцензійних умов;

перевірки дотримання оператором лотерей ліцензійних умов;

перевірка дотримання обмежень, установлених Законом та/або ліцензійними умовами, щодо відсутності над здобувачем ліцензії (організатором азартних ігор), ліцензіатом контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

затвердження планів проведення перевірок;

складання актів перевірок;

контролю за дотриманням організаторами азартних ігор вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

контролю за дотриманням оператором лотерей вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у лотерейній сфері;

моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу;

контролю в режимі реального часу електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей;

нагляду (контролю) у формі проведення планових та позапланових перевірок операторів лотерей;

4) публікує на своєму офіційному веб-сайті річні звіти про свою роботу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним;

      5) проводить моніторинг діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та за його результатами готує щорічний звіт про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, що повинен містити, зокрема, інформацію про організаторів азартних ігор, кількість гральних закладів, кількість виданих ліцензій та їх види, про виявлені порушення та санкції, кількість розглянутих скарг та вжиті заходи, про обсяги надходжень до державного та місцевих бюджетів від провадження зазначеної діяльності, кількість осіб, які грали в азартні ігри, зокрема за видами азартних ігор, кошти, що надійшли як прийняті ставки, виплачені виграші (призи), кількість осіб, включених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, а також про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією);

     6) створює безкоштовну гарячу лінію та спеціальну форму на офіційному веб-сайті КРАІЛ для отримання повідомлень про порушення Закону та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор та забезпечує їх функціонування;

     7) проводить аналіз та здійснює управління ризиками з метою визначення у межах повноважень, передбачених законом, форм і обсягів державного контролю за організацією та проведенням азартних ігор та лотерейної діяльності;

    8) оприлюднює на офіційному веб-сайті КРАІЛ нормативно-правові акти та інші офіційні документи та інформацію з питань, що належать до її компетенції, зокрема інформацію, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства;

    9) забезпечує оприлюднення (оновлення) наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті КРАІЛ та єдиному державному веб-порталі відкритих даних, в установленому законодавством порядку;

   10) затверджує положення про апарат КРАІЛ та його структуру;

   11) приймає рішення про утворення робочих та експертних груп;

   12) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

   5. КРАІЛ як колегіальний орган утворюється у складі Голови КРАІЛ та шести членів КРАІЛ. КРАІЛ є повноважним органом з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.

    Голова та члени КРАІЛ призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному законом.

    6. У разі непризначення Голови КРАІЛ тимчасове (строком на один місяць) виконання обов’язків Голови КРАІЛ здійснюється по черзі кожним із членів КРАІЛ, який обирається шляхом голосування на засіданні КРАІЛ. Один і той самий член КРАІЛ не може виконувати обов’язки Голови КРАІЛ два рази підряд. На одного і того самого члена КРАІЛ може бути повторно покладено обов’язки Голови КРАІЛ тільки після виконання по черзі кожним із членів КРАІЛ таких обов’язків.

    7. КРАІЛ може утворювати та ліквідовувати свої територіальні управління для здійснення своїх повноважень. Територіальні управління не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення, що затверджується КРАІЛ.

   8. КРАІЛ здійснює внутрішній аудит, спрямований на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів.

   9. КРАІЛ під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

   10. Голова КРАІЛ:

1) скликає засідання КРАІЛ;

2) головує на засіданнях КРАІЛ;

3) вносить на розгляд КРАІЛ питання порядку денного засідання КРАІЛ з урахуванням пропозицій членів КРАІЛ;

4) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України;

5) представляє інтереси КРАІЛ у Кабінеті Міністрів України;

6) представляє КРАІЛ у відносинах з державними органами іноземних держав з питань нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, міжнародними організаціями;

7) діє без довіреності від імені КРАІЛ в межах, установлених законодавством;

8) підписує документи, що видаються відповідно до рішень КРАІЛ, та документи, пов’язані з поточною діяльністю КРАІЛ;

9) видає накази з питань, що належать до його компетенції.

{Пункт 10 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 196 від 10.03.2021}

11. Член КРАІЛ має право:

ознайомлюватися з документами, що надходять до КРАІЛ;

пропонувати для включення до порядку денного засідання КРАІЛ питання, що належать до його компетенції;

виступати на засіданнях КРАІЛ, вносити пропозиції щодо питань, які розглядаються.

Член КРАІЛ зобов’язаний:

брати участь у засіданнях КРАІЛ;

виконувати рішення КРАІЛ;

брати участь у підготовці питань до розгляду КРАІЛ;

координувати роботу апарату КРАІЛ (далі - апарат) відповідно до визначеного КРАІЛ розподілу функціональних обов’язків.

12.  Уповноважені посадові особи КРАІЛ мають право:

1) доступу в установленому законодавством порядку на територію і до приміщень організаторів азартних ігор, гральних закладів організаторів азартних ігор;

2) перевіряти дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства про азартні ігри на підставі та в порядку, що визначені законодавством;

3) давати в межах своїх повноважень організаторам азартних ігор обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів;

4) застосовувати в установленому законодавством порядку до організаторів азартних ігор та інших осіб, які порушують законодавство у сфері організації та проведення азартних ігор, відповідні санкції;

5) безоплатно отримувати від організаторів азартних ігор необхідні для виконання завдань, покладених на КРАІЛ законом, інформацію, документи, пояснення та інші матеріали;

6) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідні для виконання функцій, покладених на КРАІЛ;

7) отримувати від організаторів азартних ігор інформацію та документи, що необхідні для розгляду звернень, що надходять до КРАІЛ від фізичних та юридичних осіб;

8) інші права, визначені законом.

13. Голові, членам та службовим особам КРАІЛ забороняється брати участь в азартній грі, крім проведення перевірок методом контрольних закупівель.

      14. Основною формою роботи КРАІЛ як колегіального органу є засідання, що проводяться за рішенням Голови КРАІЛ або за ініціативою не менше трьох членів КРАІЛ не рідше одного разу на місяць.

Порядок проведення засідань КРАІЛ визначається регламентом, який затверджується більшістю голосів членів КРАІЛ та не може суперечити Закону.

     15. Засідання КРАІЛ є правоможним, якщо на ньому присутні п’ять членів КРАІЛ.

     16. Рішення КРАІЛ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу КРАІЛ. КРАІЛ приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій двома третинами голосів складу КРАІЛ в порядку, встановленому Законом. Кожен член КРАІЛ має один голос.

     17. Рішення КРАІЛ є обов’язковими до виконання на всій території України і можуть бути оскаржені в судовому порядку.

     18. Діяльність КРАІЛ забезпечується апаратом і її територіальними управліннями.

Положення про апарат та його структура затверджуються КРАІЛ.

    19. Керівник апарату та його заступники призначаються і звільняються з посади КРАІЛ.

Працівники апарату, які займають посади, віднесені до державної служби, є державними службовцями.

20. Керівник апарату:

1) здійснює керівництво діяльністю апарату;

2) видає накази, розпорядження з питань діяльності апарату;

3) призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату;

4) заохочує працівників апарату, накладає дисциплінарні стягнення;

5) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті та територіальних управліннях КРАІЛ Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції КРАІЛ;

6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату;

7) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, технічний захист інформації, а також контроль за збереженням державної таємниці та інформації в апараті КРАІЛ;

8) виконує інші функції, необхідні для забезпечення виконання КРАІЛ покладених на неї Законом повноважень.

{Підпункт 8 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 196 від 10.03.2021}

21. За рішенням КРАІЛ утворюється Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговоренні проектів документів, які розробляються та/або розглядаються КРАІЛ. Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються КРАІЛ.

22. КРАІЛ є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, самостійний баланс, власні бланки, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. КРАІЛ забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

23. Фінансування діяльності КРАІЛ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 891

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793) доповнити такою позицією:

“Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

1”.

 

2. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882) доповнити такою позицією:

“Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

200

195”.

 

 

3. У Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1936; 2020 р., № 48, ст. 1522):

1) в абзаці другому пункту 1 слова “випуску і проведення лотерей,” виключити;

2) у підпункті 1 пункту 3 слова “, випуску та проведення лотерей” виключити;

3) у пункті 4:

у підпункті 5 слова “випуску і проведення лотерей,” виключити;

у підпункті 77 слова “суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор” замінити словами “суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри”;

4) абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 6 виключити.

4. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898):

1) розділ II після абзацу сорок шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей”.

У зв’язку з цим абзаци сорок сьомий - шістдесятий вважати відповідно абзацами сорок восьмим - шістдесят першим;

2) пункт 1 розділу III доповнити абзацом такого змісту:

“Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей”.

5. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 (Офіційний вісник України, 2015 p., № 68, ст. 2232):

1) пункт 17 виключити;

2) доповнити перелік пунктом 27 такого змісту:

“27. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

випуск та проведення лотерей

діяльність на ринку азартних ігор”.

6. У переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних підкатегорій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284; 2020 р., № 12, ст. 478, № 35, ст. 1170), у графі “Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних підкатегорій”:

1) позицію “А1 Посади керівників державних органів“ після слів “Голова Національної комісії зі стандартів державної мови” доповнити словами “; Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей; керівник апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей”;

2) позицію “А2 Посади заступників керівників державних органів” після слів “члени Національної комісії зі стандартів державної мови” доповнити словами “; члени Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей; заступники керівника апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей”.

 

Регламент КРАІЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
від 16.02.2021 № 55

 РЕГЛАМЕНТ

КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

(зі змінами, внесеними Рішенням КРАІЛ від 29.04.2021 № 208)
 Загальні положення 
 1. Регламент Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – Регламент) встановлює порядок проведення засідань КРАІЛ як колегіального органу, підготовки та прийняття рішень КРАІЛ та інші процедурні питання діяльності, пов’язані з виконанням повноважень КРАІЛ.
 2. КРАІЛ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
 3. КРАІЛ у межах своїх повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, інших актів законодавства приймає рішення, організовує і контролює їх виконання.
 4. КРАІЛ та її апарат (далі – Апарат) становлять систему органів КРАІЛ, яку очолює Голова.
 5. КРАІЛ утворюється у складі Голови та шести членів КРАІЛ.
 6. КРАІЛ працює за колегіальним принципом.
 7. Повноваження Голови та членів КРАІЛ визначаються законами України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», «Про державні лотереї в Україні», Положенням про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, та іншими актами законодавства.
Принцип колегіальності в роботі КРАІЛ полягає в спільному (колективному) обговоренні і вирішенні членами КРАІЛ стратегічних та інших питань діяльності, які віднесені до повноважень КРАІЛ і забезпечується дотриманням встановленого порядку підготовки, обговорення та прийняття нею рішень.
 1. Голова, члени КРАІЛ, керівник Апарату та всі працівники Апарату не можуть діяти всупереч прийнятим рішенням КРАІЛ.
 2. Рішенням КРАІЛ затверджується розподіл функціональних обов’язків між Головою та членами КРАІЛ і порядок заміщення Голови та членів КРАІЛ у разі їхньої відсутності.
 3. КРАІЛ або безпосередньо Голова КРАІЛ, за необхідності, можуть уповноважувати посадових осіб Апарату для підписання приписів.
 4. У межах визначених повноважень Голова та члени КРАІЛ мають право надавати керівникам самостійних структурних підрозділів Апарату (далі – самостійні структурні підрозділи) обов’язкові для виконання доручення. Голова та члени КРАІЛ доводять до відома керівника Апарату інформацію про такі доручення для здійснення контролю за їхнім виконанням.
Керівник Апарату, у разі потреби, вносить Голові або членам КРАІЛ пропозиції щодо уточнення строків виконання та виконавців, визначених у відповідних дорученнях.
 1. Діяльність КРАІЛ, Голови та членів КРАІЛ, в тому числі, її організаційне, правове, інформаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення, здійснює Апарат, що діє на підставі положення про Апарат, яке затверджує КРАІЛ.
 2. Структуру Апарату затверджує КРАІЛ.
 3. Апарат очолює керівник Апарату, який має одного заступника. Керівник Апарату та його заступник призначаються на посаду і звільняються з посади КРАІЛ.
Керівник Апарату здійснює повноваження відповідно до законів України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, “Про державну службу”, Положенням про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891 та інших актів законодавства, наказів, доручень Голови КРАІЛ та рішень КРАІЛ. ІІ. Засідання КРАІЛФорма роботи КРАІЛ
 1. Основною формою роботи КРАІЛ є засідання.
Засідання КРАІЛ є відкритими і гласними, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.Засідання КРАІЛ можуть бути відкритими і закритими.Засідання КРАІЛ проводяться, як правило, у вівторок та/або четвер за рішенням Голови КРАІЛ або за ініціативою не менше 3 (трьох) членів Уповноваженого органу і не рідше 1 (одного) разу на місяць.Засідання КРАІЛ проводяться державною мовою.
 1. На відкритих засіданнях КРАІЛ розглядає та приймає рішення з питань, що потребують обговорення з громадськістю, зокрема щодо:
1) стратегії розвитку державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор;2) затвердження плану роботи КРАІЛ, плану діяльності КРАІЛ з підготовки проектів регуляторних актів, плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) КРАІЛ та внесення змін до них;3) схвалення (затвердження) проектів нормативно-правових актів та методичних рекомендацій, розробником яких є КРАІЛ;4) схвалення висновків до законопроектів;5) погодження проектів актів Кабінету Міністрів України та проектів нормативно-правових актів інших органів державної влади;6) затвердження положення про Консультаційно-експертну раду;7) інших питань за рішенням Голови КРАІЛ.
 1. На закритих засіданнях КРАІЛ розглядає та приймає рішення з питань, зокрема щодо:
1) ліцензування;2) здійснення заходів державного нагляду (контролю) та фактичних перевірок, у тому числі методом контрольних закупок;3) результатів розгляду документів з питань надання адміністративних послуг;4) обговорення проектів планів роботи та заслуховування звітів за окремими напрямами діяльності КРАІЛ;5) включення даних до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;6) інших питань за рішенням Голови КРАІЛ.Не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до встановленого законодавством строку для прийняття рішень про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу ліцензії та відмову у видачі ліцензії та про видачу дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” може проводитися узгоджувальна нарада КРАІЛ з керівниками самостійних структурних підрозділів, що здійснювали підготовку відповідних проектів рішень та юридичної служби. Порядок денний 
 1. Порядки денні засідань КРАІЛ підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті КРАІЛ не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до дня проведення засідання.
 2. Порядки денні відкритого та закритого засідань КРАІЛ формуються та затверджуються не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до дати їх проведення. Матеріали для формування таких порядків денних подаються завчасно, але не пізніше, ніж за 4 (чотири) робочих дні до дати засідання КРАІЛ.
 3. Проекти порядків денних КРАІЛ формує самостійний структурний підрозділ, що здійснює організаційне забезпечення роботи КРАІЛ, на підставі поданих самостійними структурними підрозділами питань (матеріалів) та заявок, оформлених належним чином (додаток 1).
 4.  Самостійні структурні підрозділи для включення до порядку денного КРАІЛ питання, що буде розглядатися на засіданні КРАІЛ, обов’язково подають самостійному структурному підрозділу, що формує порядок денний, такі документи:
 • стосовно прийняття проектів нормативно-правових актів –матеріали, підготовлені в порядку, визначеному розділом ІІІ цього Регламенту;
 • стосовно питань надання адміністративних послуг: заявка (додаток 1); проект рішення, підготовлений відповідно до вимог законодавства та цього розділу;
 • стосовно звітування: заявка (додаток 1); звіт за окремим напрямом діяльності, що у своїй структурі містить висновки/ пропозиції/ прогнозні показники;
 • стосовно інших питань подається заявка (додаток 1) та необхідні матеріали для розгляду та прийняття рішення.
За ініціативою члена КРАІЛ або самостійного структурного підрозділу до  документів, зазначених у цьому пункті Регламенту, також можуть бути додані інші матеріали, необхідні для розгляду питання та прийняття рішення на засіданні КРАІЛ.
 1. Заявки про внесення на розгляд КРАІЛ відповідного питання погоджуються Головою або членом КРАІЛ, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 2. У порядку денному засідання КРАІЛ з кожного питання зазначається особа, визначена пунктом 22 цього Регламенту; керівник або працівник самостійного структурного підрозділу, який буде доповідати інформацію щодо відповідного питання на засіданні КРАІЛ.
За своєчасну та належну підготовку документів для розгляду питань на засіданні КРАІЛ та надання їх для ознайомлення Голові та членам КРАІЛ у строк визначений пунктом 25 Регламенту відповідають керівники самостійних структурних підрозділів.Порядок денний КРАІЛ затверджується наказом Голови КРАІЛ.
 1. Самостійний структурний підрозділ, що здійснює організаційне забезпечення роботи КРАІЛ, зобов’язаний у строк, що не перевищує 3 (трьох) днів до дня проведення засідання, подавати Голові КРАІЛ проекти порядків денних для затвердження.
До порядку денного можуть бути внесені зміни безпосередньо на засіданні КРАІЛ, в тому числі у разі наявності питань, що потребують невідкладного вирішення. Такі зміни до порядку денного вносить Голова КРАІЛ за власною ініціативою або за пропозицією члена КРАІЛ.Зміни до порядку денного засідання, що були внесені на засіданні КРАІЛ, визначаються в протоколі засідання КРАІЛ.Надання матеріалів 
 1. Самостійний структурний підрозділ, що здійснює організаційне забезпечення роботи КРАІЛ, у день затвердження порядку денного надсилає порядок денний засідання КРАІЛ Голові та членам КРАІЛ, керівникові юридичної служби Апарату (далі – юридична служба), у разі необхідності іншим учасникам засідання в електронній формі шляхом надсилання на електронну пошту та з використанням СЕД КРАІЛ (у разі наявності).
Комплектування та надання Голові та членам КРАІЛ матеріалів, передбачених пунктом 21 Регламенту (крім заявки (додаток 1)), для розгляду на засіданнях КРАІЛ забезпечується керівником самостійного структурного підрозділу, що здійснював підготовку відповідного питання до розгляду, у строк що не перевищує 3 (трьох) днів до дня засідання КРАІЛ. Зазначені матеріали оформлюються з дотриманням вимог цього Регламенту. Учасники засідання 
 1. У засіданнях КРАІЛ беруть участь секретар засідання КРАІЛ, представник юридичної служби та представники самостійних структурних підрозділів (з питань, що належать до їхньої компетенції), запрошені особи.
У засіданнях КРАІЛ також може брати участь керівник Апарату.Обов’язки секретаря засідань КРАІЛ, який забезпечує і несе персональну відповідальність за документальне оформлення протоколів засідань здійснює керівник структурного підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу, що здійснює організаційне забезпечення роботи КРАІЛ, або інша визначена Головою КРАІЛ посадова особа.У разі потреби, з питань, включених до порядку денного, на засідання КРАІЛ можуть запрошуватися особи, яких стосується обговорюване питання.Повноваження представників суб’єктів ринку азартних ігор та лотерей перевіряються представником юридичної служби.
 1. На відкритому засіданні КРАІЛ мають право бути присутніми усі бажаючі особи, які зареєструвалися до початку засідання КРАІЛ. Відповідальною особою за реєстрацію учасників є секретар засідання КРАІЛ.
 2. Перелік осіб, які запрошені на закрите засідання КРАІЛ, формується самостійним структурним підрозділом, що здійснює організаційне забезпечення роботи КРАІЛ, за інформацією керівників самостійних структурних підрозділів, якими підготовлено питання, що виноситься на засідання КРАІЛ.
Сформований перелік осіб, які запрошені на закрите засідання КРАІЛ, завчасно надається Голові КРАІЛ.
 1. Учасники засідання можуть за попереднім дозволом КРАІЛ здійснювати на засіданні КРАІЛ відео-, фото- та звукозапис, а також використовувати для цього засоби зв’язку.
Проведення засідання КРАІЛ
 1. Засідання КРАІЛ є правомочним, якщо на ньому присутні 5 (п’ять) членів КРАІЛ (далі – кворум).
Якщо розгляд питань неможливий у зв’язку з відсутністю кворуму, то їхній розгляд переноситься на перший робочий день КРАІЛ, у який наявний кворум.Засідання КРАІЛ проводяться під головуванням Голови КРАІЛ, а в разі його відсутності – члена КРАІЛ, який виконує його обов’язки та повноваження відповідно до встановленого порядку заміщення Голови та членів КРАІЛ.
 1. Голова та члени КРАІЛ беруть участь у засіданнях КРАІЛ особисто.
 2. Головуючий на засіданні КРАІЛ:
визначає порядок розгляду питань на засіданні КРАІЛ;неупереджено веде засідання, спрямовуючи розгляд питань на забезпечення повного, всебічного і об’єктивного з’ясування обставин;надає слово для доповіді (співдоповіді), оголошує наступного доповідача;ставить питання на голосування, оголошує прийняте за результатами голосування рішення;оголошує перерви та повідомляє про відкладення (перенесення, продовження) розгляду питання;вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;закриває засідання;здійснює інші повноваження.Доповідачі
 1. Питання порядку денного на засіданні КРАІЛ доповідає член КРАІЛ або керівник самостійного структурного підрозділу або інший працівник цього підрозділу, визначений його керівником.
Доповідач з кожного питання порядку денного викладає підстави винесення питання на розгляд КРАІЛ, встановлені та досліджені обставини, висновок по суті питання.У разі розгляду питання за відсутності на засіданні КРАІЛ запрошеної особи доповідач оголошує короткий зміст її письмових пояснень (за наявності).
 1. З метою з’ясування необхідної інформації та відповідних обставин з питання, що розглядається на засіданні КРАІЛ, Голова та члени КРАІЛ можуть ставити запитання доповідачу та особам, запрошеним на засідання КРАІЛ.
Головуючий повинен надати можливість кожному члену КРАІЛ висловити свою думку з питання, що розглядається.Особи, присутні на відкритому засіданні КРАІЛ, можуть брати участь в обговоренні питань, вносити пропозиції.Особи, запрошені на закрите засідання КРАІЛ, можуть брати участь в обговоренні питань, що їх стосуються, вносити пропозиції, давати пояснення.Особи, запрошені на закрите засідання КРАІЛ з окремих питань, після розгляду цих питань, у подальшій роботі засідання участі не беруть, зокрема під час прийняття рішень.Обговорення питання припиняється за рішенням Головуючого.Учасники засідання КРАІЛ під час засідань повинні утримуватися від коментарів щодо дій Головуючого та членів КРАІЛ та втручання в їх дії.Правила поведінки на засіданнях КРАІЛ 
 1. Всі присутні на засіданнях КРАІЛ зобов’язані:
1) шанобливо ставитись до Голови та членів КРАІЛ, усіх присутніх на засіданні;2) виконувати вказівки Головуючого щодо дотримання порядку на засіданні;3) дотримуватись тиші в залі засідань та не створювати інших перешкод для нормального проведення засідання.За порушення правил поведінки на засіданні КРАІЛ та перешкоджання проведенню засідання КРАІЛ його учасник зобов’язаний за рішенням Головуючого залишити залу засідань КРАІЛ, про що зазначається в протоколі засідання КРАІЛ.Головуючий може також оголосити перерву або закрити засідання.Прийняття рішень
 1. Усі члени КРАІЛ є рівноправними під час розгляду питань та прийняття рішень на засіданні КРАІЛ.
Кожен член КРАІЛ голосує особисто. Передача права голосу не допускається.Рішення приймаються тільки тими членами КРАІЛ, які беруть участь у засіданні КРАІЛ. Якщо з поважних причин, член КРАІЛ не може взяти безпосередню участь у засіданні КРАІЛ, він має право брати участь у засіданні та голосуванні дистанційно, повідомивши Голову КРАІЛ до початку проведення засідання про ці причини.
 1. Після обговорення питання Головуючий оголошує про закінчення його розгляду та перехід до голосування.
 2. Перед кожним голосуванням Головуючий формулює назву і зміст рішення, що ставиться на голосування, та пропонує провести голосування щодо нього.
У голосуванні беруть участь Голова та члени КРАІЛ. Вони мають по одному голосу кожен.Рішення КРАІЛ приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом голосування «за», «проти», «утримався».Результати голосування щодо прийнятого рішення фіксуються безпосередньо на засіданні КРАІЛ (якщо рішення прийнято без зауважень і змін) шляхом накладання власноручних підписів Голови КРАІЛ та членів КРАІЛ –  на зворотному боці аркуша бланка КРАІЛ, на якому викладено текст рішення (у разі, якщо текст рішення містить більше одного аркуша – на зворотному боці останнього аркуша тексту рішення).Якщо член КРАІЛ утримався від голосування за прийняття КРАІЛ рішення, він засвідчує свою позицію поруч із своїм власноручним підписом. Цей член КРАІЛ у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка подається секретареві засідання КРАІЛ протягом 2 (двох) робочих днів після засідання КРАІЛ і долучається до протоколу засідання КРАІЛ.Якщо член КРАІЛ не підтримав прийняте КРАІЛ рішення, він засвідчує власноручно свою позицію «проти» поруч зі своїм власноручним підписом. Цей член КРАІЛ може також у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка подається секретареві засідання КРАІЛ протягом 2 (двох) робочих днів після засідання КРАІЛ і долучається до протоколу засідання КРАІЛ.Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу КРАІЛ. КРАІЛ приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій двома третинами голосів складу КРАІЛ в порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».За результатами розгляду питання порядку денного КРАІЛ може прийняти одне з таких рішень: приймає рішення; не приймає рішення (у такому разі мотиви неприйняття можуть фіксуватися в протоколі засідання КРАІЛ); бере інформацію до відома; надає протокольні доручення.Після закінчення голосування по кожному питанню Головуючий оголошує його результати та прийняте рішення.
 1. У разі порушення порядку голосування або виникнення перешкод під час його проведення проводиться повторне голосування без обговорення.
 2. Після завершення розгляду питань, включених до порядку денного, Головуючий оголошує засідання закритим.
 3. Рішення КРАІЛ є обов’язковими до виконання на всій території України і можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Рішення КРАІЛ набирає чинності з дня його прийняття, якщо інше не встановлено цим рішенням або законом.Рішення КРАІЛ, які є нормативно-правовими актами, та внесені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, набирають чинності з дня їхнього офіційного опублікування, якщо інше не встановлено самими актами, але не раніше дня їхнього офіційного опублікування.
 1. Структурний підрозділ у складі самостійного структурного підрозділу, що здійснює організаційне забезпечення роботи КРАІЛ, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня прийняття рішення через СЕД КРАІЛ направляє рішення особі, на яку покладено контроль за його виконанням.
 2. Результат засідання КРАІЛ оформлюється протоколом.
Протокол закритого засідання КРАІЛ може містити інформацію з обмеженим доступом.Секретар засідання КРАІЛ несе персональну відповідальність за зберігання протоколів засідання КРАІЛ, а також матеріалів засідань до передавання на зберігання до сховища тимчасового зберігання документів.У протоколі засідання КРАІЛ зазначаються:дата та місце проведення засідання;посади, ініціали (ініціал імені) і прізвища присутніх, запрошених, зокрема зазначається інформація щодо відсутності на засіданні Голови або членів КРАІЛ;питання, що розглядалися;прийняті рішення по кожному питанню;результати голосування по кожному питанню;протокольні доручення (за наявності);інше.Протокол засідання КРАІЛ підписується Головуючим і секретарем засідання КРАІЛ.Протокол засідання КРАІЛ складає секретар засідання КРАІЛ протягом 5 (п'яти) робочих днів після завершення засідання за формою, наведеною в Інструкції з діловодства Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
 1. Результати голосування фіксуються у протоколі засідання КРАІЛ, а при прийняті рішень також фіксуються шляхом накладання власноручних підписів Голови та членів КРАІЛ – на зворотному боці останнього аркуша відповідного проекту рішення КРАІЛ у паперовій формі.
 2. КРАІЛ на своїх засіданнях може надавати обов’язкові для виконання протокольні доручення з окремих питань її діяльності керівнику апарату або самостійним структурним підрозділам.
Протокольні доручення оформлюються секретарем засідання КРАІЛ  у формі витягу з протоколу засідання КРАІЛ та службою діловодства Апарату (далі — служба з діловодства) доводяться до визначених у ньому виконавців. Інформацію про такі доручення служба діловодства доводить до відома керівника Апарату для здійснення контролю за їхнім виконанням. Керівник Апарату, у разі потреби, вносить КРАІЛ пропозиції щодо уточнення строків виконання та виконавців, визначених у відповідних дорученнях.Витяги з протоколу подаються секретарем засідання КРАІЛ на підпис Головуючому не пізніше наступного робочого дня за днем надання доручення та в день підписання доводяться до відома виконавців та керівника Апарату через СЕД КРАІЛ.
 1. Контроль за виконанням протокольних доручень КРАІЛ та у разі необхідності інформування на засіданні КРАІЛ про стан виконання протокольних доручень КРАІЛ здійснює служба з діловодства.
Інформація про стан виконання протокольного доручення КРАІЛ подається виконавцями до служби діловодства. Особливості прийняття рішень КРАІЛ у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності Голови та членів КРАІЛ 
 1. Реальний чи потенційний конфлікт інтересів (далі – конфлікт інтересів), у разі його виникнення в діяльності Голови або членів КРАІЛ, врегульовується шляхом заявлення про наявність конфлікту інтересів. Заява про конфлікт інтересів Голови або члена КРАІЛ заноситься до протоколу засідання КРАІЛ.
Про наявність конфлікту інтересів у Голови або члена КРАІЛ може бути заявлено особисто або будь-яким іншим членом КРАІЛ чи учасником засідання КРАІЛ, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається.У разі виникнення конфлікту інтересів Голова або член КРАІЛ не має права брати участь у прийнятті КРАІЛ відповідного рішення.Голова або член КРАІЛ не бере участі в голосуванні щодо такого рішення КРАІЛ, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання КРАІЛ.У разі якщо невзяття участі у прийнятті Голови або члена КРАІЛ призведе до втрати правомочності КРАІЛ (відсутність кворуму), участь такої особи в прийнятті рішення КРАІЛ здійснюється під зовнішнім контролем у порядку, визначеному частиною другою статті 33 та частиною другою статті 351 Закону України «Про запобігання корупції», про що приймається відповідне рішення КРАІЛ, яке заноситься до протоколу засідання КРАІЛ.Документування та оприлюднення результатів засідання КРАІЛ 
 1. Підготовка проектів рішень КРАІЛ здійснюється структурними підрозділами КРАІЛ відповідно до цього Регламенту.
Проекти рішень КРАІЛ готуються на підставі:законів України;постанов Верховної Ради України;актів Президента України;актів Кабінету Міністрів України;планів роботи КРАІЛ, актів КРАІЛ, доручень Голови КРАІЛ, членів КРАІЛ.
 1. Проекти рішень оформлюються з урахуванням вимог, встановлених пунктом 51 цього Регламенту, та погоджуються шляхом проставляння візи в такому порядку:
особою, яка підготувала проект рішення;безпосереднім керівником особи, яка підготувала проект рішення;керівником самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання;керівниками інших самостійних структурних підрозділів, які брали участь у підготовці питання;керівником самостійного структурного підрозділу, що відповідає за запобігання та виявлення корупції;керівником юридичної служби;керівником Апарату з питань віднесених до його компетенції;членом КРАІЛ, який координує підготовку проекту рішення.Проекти рішень з питань ініційованих Головою КРАІЛ погоджуються Головою КРАІЛ.
 1. Рішення повинно:
1) бути чітким, конкретним, лаконічним, інформативним та відповідати орфографічним, лексичним, морфологічним, синтаксичним, стилістичним, пунктуаційним нормам;2) виготовлятися на відповідному бланку КРАІЛ, затвердженому окремим організаційно-розпорядчим документом КРАІЛ;3) містити обов’язкові реквізити, а саме: найменування органу, назву виду документа, дату, реєстраційний номер документа, місце видання, заголовок до тексту, текст, підпис.Заголовок до тексту  рішення повинен бути лаконічним, відображати основний зміст рішення, відповідати на питання «про що?» та розміщуватися в лівій частині бланка під датою документа. Якщо в рішенні йдеться про кілька питань, його заголовок може бути узагальнений. Заголовок друкується шрифтом розміром 12 друкарських пунктів гарнітури Times New Roman;Текст рішення повинен складатися з двох частин: констатуючої та розпорядчої частини, що друкуються шрифтом розміром 14 друкарських пунктів гарнітури Times New Roman.Констатуюча частина рішення складається з преамбули та описової частини.Преамбула повинна мати посилання на відповідну структурну одиницю нормативно-правового або локального акта КРАІЛ, що визначає повноваження КРАІЛ та підставу його прийняття, також може містити стислу інформацію про мету прийняття цього рішення. Зазначена частина може починатися зі слів: «Відповідно до», «Керуючись», «На виконання» та закінчується словами «вирішила».Розпорядча частина повинна містити конкретні завдання, заходи із зазначенням виконавців і термінів виконання.Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами з крапками, та в разі необхідності, можуть визначати форму оприлюднення рішення, містити положення про набрання чинності рішення та про визначення посадової особи (ініціали (ініціал імені) і прізвище), на яку покладається контроль за виконанням рішення.6) містити протокольні дані (дата засідання та номер протоколу засідання), що розміщується внизу останньої сторінки рішення;7) містити відбиток печатки КРАІЛ у випадках, встановлених законодавством.Внутрішнє погодження проекту рішення у паперовій формі здійснюється працівниками КРАІЛ в межах компетенції шляхом проставляння візи, яка оформлюється відповідно до ДСТУ 4163-2003 і включає: особистий підпис, ініціали (ініціал імені) і прізвище посадової особи, яка візує документ, її посаду, дату візування.Зауваження/застереження і пропозиції до проекту рішення, оформленого у паперовій формі, викладаються на окремому аркуші, про що на проекті робиться відмітка «Із зауваженнями/застереженнями».51. Проекти рішень про розгляд проектів нормативно-правових актів та стратегії розвитку державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей оформлюються з урахуванням вимог, встановлених пунктом 55 та розділом ІІІ цього Регламенту. 511. У разі надходження декількох заяв від одного заявника про видачу (анулювання) ліцензій на гральний автомат, гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки, рішення про видачу (анулювання), відмову у видачі відповідних ліцензій та залишення таких заяв без розгляду можуть оформлюватися одним документом. ⟨пункт 511 доповнений згідно з Рішенням КРАІЛ від 29.04.2021 № 208⟩52. Порядок розміщення рішень КРАІЛ на офіційному вебсайті КРАІЛ визначається окремим організаційно-розпорядчим документом КРАІЛ. Рішення КРАІЛ про внесення відомостей про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження участі в азартних іграх,  до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх на офіційному вебсайті КРАІЛ не розміщуються.53. Рішення КРАІЛ зберігаються службою діловодства.ІІІ. Нормотворча діяльність (розроблення, подання на розгляд КРАІЛ проектів нормативно-правових актів) Порядок розроблення (підготовки) нормативно-правових актів 
 1. Нормотворча діяльність КРАІЛ провадиться на основі та на виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, на підставі плану діяльності КРАІЛ з підготовки проектів регуляторних актів (далі — регуляторний план), а також з власної ініціативи.
 2. Розроблення проекту нормативно-правового акта в КРАІЛ покладається на самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого віднесені питання методологічного забезпечення функціонування сфери азартних ігор та лотерей (далі – головний розробник).
У разі виникнення необхідності в розробленні регуляторного акта, не запланованого  регуляторним планом, головний розробник повідомляє самостійний структурний підрозділ, що здійснює організаційне забезпечення діяльності керівника Апарату, про необхідність внесення до нього відповідних змін.Зміни до регуляторного плану вносяться не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня початку підготовки проекту нормативно-правового акта або з дня внесення проекту на розгляд КРАІЛ, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.У регуляторному плані серед відповідальних за підготовку проекту регуляторного акту крім головного розробника визначається самостійний структурний підрозділ до компетенції якого належить предмет правового регулювання проекту регуляторного акту.Для розроблення проекту нормативно-правового акта наказом Голови КРАІЛ може утворюватися робоча група. До складу робочої групи залучаються посадові особи Апарату та можуть залучатися інші спеціалісти, у тому числі центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також представники громадськості, які мають досвід роботи та необхідні знання з питань, щодо яких розробляється відповідний нормативно-правовий акт, за згодою.
 1. Координація роботи з розроблення проекту нормативно-правового акта здійснюється членом КРАІЛ відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 2. У процесі підготовки проекту нормативно-правового акта:
     57.1 головний розробник:готує проект нормативно-правового акта з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України “Про Регламент Верховної Ради України”, цього Регламенту, вимог Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870, Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (далі – Регламент КМУ), Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731, Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661 (далі – Порядок № 34/5), Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженого Указом Президента України від 15.11.2006 № 970, Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181 та інших нормативно-правових актів;може залучати за їх згодою спеціалістів відповідної сфери діяльності до підготовки нормативно-правового акта;під час підготовки нормативно-правового акта може проводити консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі, отримувати пропозиції, інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали;погоджує проект нормативно-правового акта, у разі необхідності, із заінтересованими самостійними структурними підрозділами та посадовими особами Апарату в порядку, визначеному пунктом 68 цього Регламенту, та виносить його для схвалення на засідання КРАІЛ;забезпечує оприлюднення схваленого проекту регуляторного нормативно-правового акта на офіційному вебсайті КРАІЛ з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань у випадках, порядку та спосіб, що передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;за результатами отриманих пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб або заінтересованих органів і сторін до проекту нормативно-правового акта здійснює їхнє опрацювання та виносить проект нормативно-правового акта разом із протоколом розбіжностей (додаток 2) або протоколом узгодження позицій за встановленою Регламентом КМУ формою на засідання КРАІЛ. Зауваження та пропозиції щодо нормопроектувальної техніки, що не впливають на зміст норм проекту нормативно-правового акта, не потребують  винесення на засідання КРАІЛ;надсилає схвалений проект нормативно-правового акта на погодження до заінтересованих органів;після узгодження із заінтересованими органами до винесення зазначеного проекту на засідання КРАІЛ для його затвердження (погодження) надає проект нормативно-правового акта в порядку, визначеному цим розділом:
 • юридичній службі для проведення юридичної, антидискримінаційної, гендерно-правової експертиз, а також для аналізу проекту нормативно-правового акта на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;
 • самостійному структурному підрозділу, до компетенції якого віднесені питання євроінтеграції, для перевірки проекту на відповідність міжнародним зобов’язанням України у сфері Європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС). У разі неврахування положень джерел acquis ЄС обґрунтовує разом зі самостійним структурним підрозділом, до компетенції якого віднесені питання євроінтеграції, недоцільність їхнього врахування;
після отримання всіх необхідних погоджень, довідок та експертиз виносить проект нормативно-правового акта на засідання КРАІЛ для його затвердження (погодження);      57.2 заінтересований самостійний структурний підрозділ у строк, що не може перевищувати 2 (двох) робочих днів:опрацьовує проект нормативно-правового акта з питань, що належать до його компетенції;у разі відсутності зауважень – погоджує його і повертає головному розробникові;у разі наявності зауважень та пропозицій – за підписом керівника самостійного структурного підрозділу повідомляє про них головного розробника, який має провести узгоджувальні заходи для врегулювання спірних питань.Керівник заінтересованого самостійного структурного підрозділу зобов’язаний взяти особисту участь у врегулюванні спірних питань. За результатами проведення узгоджувальних заходів заінтересований самостійний структурний підрозділ погоджує проект нормативно-правового акту або погоджує його із зауваженнями.57.3 самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого віднесені питання євроінтеграції у строк, що не може перевищувати 2 (двох) робочих днів:перевіряє проект нормативно-правового акта на відповідність міжнародному досвіду, міжнародним зобов’язанням України, а також acquis ЄС у разі, коли цей проект за предметом правового регулювання належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу;57.4 юридична служба у строк, що не може перевищувати 4 (чотирьох) робочих днів:перевіряє проект нормативно-правового акта на відповідність законодавству, положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини та нормопроектувальній техніці. У разі наявності невідповідностей, надає  пропозиції щодо правового вирішення відповідного питання;проводить юридичну, гендерно-правову та антидискрімінаційну експертизи проекту нормативно-правового акта;57.5 самостійний структурний підрозділ, що здійснює організаційне забезпечення роботи КРАІЛ у строк, що не може перевищувати 2 (двох) робочих днів:перевіряє проект рішення, яким схвалюється або затверджується проект нормативно-правового акта, та додатки до нього на відповідність вимогам цього Регламенту.
 1. Головним розробником проекти нормативно-правових актів, разом з матеріалами до них, з метою їхнього опрацювання надаються Голові та членам КРАІЛ, юридичній службі та іншим заінтересованим самостійним структурним підрозділам у термін, не пізніше ніж:
а) якщо вперше розглядаються (схвалюються) – за 10 (десять) робочих днів до дати їхнього розгляду на засіданні КРАІЛ;б) перед схваленням доопрацьованих проектів нормативно-правових актів, з врахуванням зауважень та пропозицій після оприлюднення проектів актів з метою одержання зауважень і пропозицій – за 8 (вісім) робочих днів до дати їхнього розгляду на засіданні КРАІЛ;в) якщо виноситься на затвердження (погодження) – за 6 (шість) робочих днів до дати їхнього розгляду на засіданні КРАІЛ.У виняткових випадках терміни, визначені в цьому пункті, можуть бути скорочені рішенням КРАІЛ, Головою або членом КРАІЛ на якого покладена координація розробки та винесення нормативно-правового акта на розгляд КРАІЛ, але не менше ніж до 3 (трьох) робочих днів.Проведення юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової експертиз проектів нормативно-правових актів 
 1. Проекти нормативно-правових актів КРАІЛ перед їхнім затвердженням підлягають обов’язковій юридичній, антидискримінаційній та гендерно-правовій експертизам, що проводяться юридичною службою.
 2. У строк не менше, ніж за 6 (шість) робочих днів до дня очікуваного розгляду на засіданні КРАІЛ проекту нормативно-правового акта, з метою прийняття (затвердження) цього акта, головний розробник для проведення юридичної, антидискримінаційної та гендерно-правової експертиз подає до юридичної служби службовою запискою проект нормативно-правового акта, пояснювальну записку до нього та порівняльну таблицю (якщо проектом нормативно-правового акта передбачено внесення змін до іншого(-их) нормативно-правового (-их) акта(-ів).
Юридична служба протягом 2 (двох) робочих днів з дня надходження до підрозділу, зазначених в абзаці першому цього пункту документів, надає їх самостійному структурному підрозділу, що відповідає за запобігання та виявлення корупції, для його дослідження на предмет виявлення норм, правил та процедур, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією.
 1. Самостійний структурний підрозділ, що відповідає за запобігання та виявлення корупції, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання проекту нормативно-правового акта надає юридичній службі письмовий висновок про наявність чи відсутність у проекті нормативно-правового акта норм, правил та процедур, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.
 2. Юридична служба надає головному розробникові висновок за результатами проведення гендерно-правової експертизи за встановленою законодавством формою.
Опрацювання на відповідність європейським стандартам у сфері дотримання прав людини проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, актів Президента України, проектів законів
 1. Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, актів Президента України, проектів законів, що зачіпають права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, підлягають опрацюванню з урахуванням положень зазначеної Конвенції та практики Європейського суду з прав людини.
Головний розробник забезпечує врахування у проекті акта положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.При цьому головний розробник у пояснювальній записці до проекту акта визначає:чи містяться в проекті акта положення, що зачіпають права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;яких положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод стосується проект акта.Опрацювання проектів нормативно-правових актів на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) 
 1. Проекти нормативно-правових актів відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» підлягають опрацюванню з урахуванням acquis ЄС.
Опрацюванню з дотриманням цієї вимоги підлягають проекти нормативно-правових актів у разі, коли цей проект за предметом правового регулювання належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу.
 1. У процесі розроблення проекту акта, що підлягає опрацюванню на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу, самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого віднесені питання євроінтеграції:
1) визначає джерела права Європейського Союзу (acquis ЄС), що регулюють правовідносини, аналогічні тим, що планується врегулювати проектом акта;2) визначає наявність зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правових щодо предмета правового регулювання проекту акта;3) визначає наявність програмних документів у сфері європейської інтеграції з предмета, що регулюється проектом акта;4) проводить порівняльний та/або порівняльно-правовий аналіз;5) наводить обґрунтування в разі невідповідності проекту акта праву Європейського Союзу (acquis ЄС), міжнародним домовленостям у сфері європейської інтеграції, передбачає строк його дії;6) пропонує провести консультації із Європейською Комісією стосовно відповідності проекту акта Кабінету Міністрів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) відповідно до вимог Регламенту КМУ.
 1. Результати кінцевого опрацювання самостійним структурним підрозділом, до компетенції якого віднесені питання євроінтеграції, проекту акта на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) відображаються у довідці за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту КМУ. 
Порядок погодження та подання на засідання КРАІЛ проектів нормативно-правових актів 
 1. Голова та члени КРАІЛ виносять проекти нормативно-правових актів на розгляд КРАІЛ відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Проекти нормативно-правових актів, що готуються на підставі законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Кабінету Міністрів України, вносяться на розгляд КРАІЛ, виходячи з термінів, передбачених цими законами, актами та дорученнями (планом роботи КРАІЛ).
 1. Підготовлений проект рішення, яким схвалюється (затверджується або погоджується) нормативно-правовий акт, візується на звороті послідовно керівниками самостійних структурних підрозділів, що розробляли проект та брали участь у його розробленні (опрацюванні), посадовою особою самостійного структурного підрозділу, що відповідає за запобігання та виявлення корупції, керівником самостійного структурного підрозділу, до компетенції якого віднесені питання євроінтеграції (у випадках встановлених законодавством), керівником служби діловодства, керівником юридичної служби, керівником Апарату, Головою або членом КРАІЛ відповідно до розподілу функціональних обов’язків, а в разі їх відсутності – особами, на яких покладено виконання їхніх обов’язків.
Погоджений (завізований) в установленому порядку проект рішення подається в порядку, визначеному пунктом 19 цього Регламенту, самостійному структурному підрозділу у складі служби діловодства, для винесення на розгляд КРАІЛ разом із заявкою (додаток 1) та необхідними додатками, що визначені пунктами 69 – 71 цього розділу. Додатки до рішення візуються керівником самостійного структурного підрозділу, що є головним розробником, а в разі його відсутності – особою, на яку покладено виконання його обов’язків.
 1. До проекту рішення, яким схвалюється проект нормативно- правового акта, додаються:
1) проект нормативно-правового акта, що підлягає схваленню;2) пояснювальна записка за встановленою Регламентом КМУ формою. До неї може додаватися викладений в стислій формі інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо), який є необхідним для обґрунтування сутності проекту рішення;3) порівняльна таблиця за встановленою Регламентом КМУ формою (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших нормативно-правових актів).
 1. До проекту рішення, яким схвалюється доопрацьований проект нормативно-правового акта, додаються:
1) доопрацьований проект нормативно-правового акта;2) документи, визначені підпунктами 2, 3 пункту 69 цього розділу;3) протокол узгодження позицій за встановленою Регламентом КМУ формою;4) протокол розбіжностей (додаток 2), у разі якщо проект нормативно-правового акту є регуляторним.
 1. До проекту рішення, яким затверджується (погоджується) проект нормативно-правового акта, додаються:
1) проект нормативно правового акта, який підлягає затвердженню (погодженню);2) довідка про погодження проекту акта  за встановленою Регламентом КМУ формою;3) документи, визначені підпунктом 4 пункту 69 цього Регламенту (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших нормативно-правових актів);4) пояснювальна записка за встановленою Регламентом КМУ формою, у разі затвердження.До винесення на засідання КРАІЛ проекту рішення, яким затверджується проект нормативно-правового акта, головний розробник повинен отримати: довідку щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) за встановленю Регламентом КМУ формою; висновок за результатами проведення  гендерно-правової експертизи за встановленою законодавством формою.
 1. Після затвердження нормативно-правового акта КРАІЛ головний розробник разом з юридичною службою протягом 3 (трьох) робочих днів подає його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Після погодження на засіданні КРАІЛ проекту акта Кабінету Міністрів України, проекту Закону або проекту акта Президента України він вноситься до Кабінету Міністрів України у порядку, визначеному Регламентом КМУ.
 3. Контроль за належною підготовкою документів та подальшим супроводженням нормативно-правових актів покладається на головного розробника та юридичну службу, їх координація — на члена КРАІЛ згідно з розподілом функціональних обов’язків.
Розгляд проектів нормативно-правових актів підготовлених іншими державними органами та порядок прийняття спільних нормативно-правових актів
 1. Розгляд проектів нормативно-правових актів, які надходять на погодження до КРАІЛ від інших державних органів, здійснюється в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України, Регламентом КМУ, цим Регламентом, іншими нормативно-правовими актами.
 2. Самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого віднесені питання методологічного забезпечення функціонування сфери азартних ігор та лотерей, опрацьовує у встановлені строки із заінтересованими самостійними структурними підрозділами відповідний проект акта, підготовлений іншим державним органом, та, у разі його спрямування на врегулювання відносин, які стосуються повноважень КРАІЛ, готує проект рішення та вносить його у встановленому цим Регламентом порядку на розгляд КРАІЛ.
У разі, якщо надісланий на погодження до КРАІЛ проект нормативно-правового акта спрямований на врегулювання відносин, які не стосуються повноважень КРАІЛ, надсилається інформаційний лист про те, що відносини, на врегулювання яких спрямований такий проект акта, не належать до повноважень КРАІЛ.
 1. За результатами розгляду КРАІЛ проекту акта може бути прийнято таке рішення:
а) про затвердження висновку стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття проекту акта, у тому числі з наданням у разі потреби зауважень та/або пропозицій до нього концептуального характеру, або щодо недоцільності прийняття проекту акта у зв’язку із зауваженнями до нього концептуального характеру;б) погодити проект акта без зауважень, погодити проект акта із зауваженнями та/або пропозиціями до нього, не підтримати проект акта;
 1. Проект спільного нормативно-правового акта, у тому числі регуляторного акта, який надійшов на погодження або опрацювання до КРАІЛ від державного органу, який забезпечує організацію роботи щодо підготовки спільного нормативно-правового акта, розглядається КРАІЛ відповідно до вимог цього Регламенту.
У разі затвердження проекту спільного нормативно-правового акта, у тому числі регуляторного акта, керівник самостійного структурного підрозділу, який визначений у КРАІЛ відповідальним за його опрацювання, шляхом надсилання листа з’ясовує у відповідального виконавця державного органу, який забезпечує організацію роботи щодо підготовки відповідного спільного акта, інформацію про:наявність усіх документів, необхідних для подання спільного нормативно-правового акта на державну реєстрацію;готовність усіх суб’єктів нормотворення спільного нормативно-правового акта затвердити його однією датою;орієнтовну дату подання на державну реєстрацію спільного нормативно-правового акта.У разі наявності всіх документів, необхідних для подання спільного нормативно-правового акта на державну реєстрацію, готовності всіх суб’єктів нормотворення спільного нормативно-правового акта затвердити його однією датою, самостійний структурний підрозділ, який визначений відповідальним за опрацювання проекту акта, опрацьовує такий акт із заінтересованими самостійними структурними підрозділами, готує проект рішення та вносить його у встановленому цим Регламентом порядку на розгляд КРАІЛ.За результатами розгляду проекту рішення про затвердження спільного нормативно-правового акта КРАІЛ може прийняти рішення про затвердження спільного нормативно-правового акта або відмову у його затвердженні із зазначенням конкретних пропозицій та/або зауважень до нього, у тому числі редакції відповідних його положень.
 1. Проект спільного нормативно-правового акта, у тому числі регуляторного акта, організацію роботи щодо підготовки якого здійснює КРАІЛ, розробляється відповідно до вимог цього Регламенту та Порядку № 34/5
ІV. Звітування про діяльність КРАІЛ
 1. КРАІЛ публікує на своєму офіційному вебсайті річні звіти про її роботу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним. Голова КРАІЛ щороку до 1 червня звітує про результати діяльності КРАІЛ на засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання діяльності із випуску та проведення лотерей, оподаткування суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес.
 2. КРАІЛ здійснює моніторинг діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та за його результатами готує щорічний звіт про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор (далі — Щорічний звіт), що повинен містити, зокрема, інформацію про організаторів гральних закладів, кількість гральних закладів, кількість виданих ліцензій та їх види, про виявлені порушення та санкції, кількість розглянутих скарг та вжиті заходи, про обсяги надходжень до державного та місцевих бюджетів від провадження зазначеної діяльності, кількість осіб, які грали в азартні ігри, в тому числі за видами азартних ігор, кошти, що надійшли як прийняті ставки, виплачені виграші (призи), кількість осіб, включених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, а також про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).
 3. Структура Щорічного звіту визначається Головою КРАІЛ з урахуванням вимог Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 № 277, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2017 за № 28/29896.
 4. Щорічний звіт разом з інформацією про його проведення розміщується не пізніш як за тиждень до його проведення на офіційному вебсайті КРАІЛ та вебсайті «Громадянське суспільство і влада».
Інформація про проведення Щорічного звіту в обов’язковому порядку містить регламент проведення публічного звіту, час, дату та місце проведення, відомості про відповідальний самостійний структурний підрозділ із зазначенням відповідальної особи та контактну інформацію.
 1. Щорічний звіт проводиться у формі офіційного виступу Голови КРАІЛ не пізніше ніж через 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті КРАІЛ та вебсайті «Громадянське суспільство і влада» із запрошенням представників громадських рад, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей і засобів масової інформації.
Розділ V. Взаємодія з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування 
 1. Під час здійснення своїх повноважень КРАІЛ взаємодіє з Верховною Радою України та її органами, Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 2. Голова, члени КРАІЛ, керівник Апарату та працівники Апарату, відповідно до наданих повноважень, забезпечують взаємодію КРАІЛ з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Офісом Президента України, міністерствами та іншими органами державної влади, а також підприємствами, установами, організаціями.
 3. Для забезпечення взаємодії з Верховною Радою України КРАІЛ в межах компетенції:
забезпечує представлення у Верховній Раді України внесеного Кабінетом Міністрів України законопроекту та його супроводження на всіх стадіях розгляду;готує висновки до законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;розглядає депутатські звернення і запити, звернення та рекомендації комітетів Верховної Ради України;готує матеріали до парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради України.
 1. Голова КРАІЛ бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України.
КРАІЛ взаємодіє з Кабінетом Міністрів України шляхом участі в підготовці проектів актів Кабінету Міністрів України на виконання Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.КРАІЛ взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів України з питань, що виникають у правовідносинах із Кабінетом Міністрів України, проводить консультації стосовно процедури підготовки проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю за виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших питань, що належать до компетенції КРАІЛ.
 1. КРАІЛ розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших державних органів, забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.
 2. КРАІЛ отримує безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу визначену законодавством інформацію, необхідну для виконання своїх повноважень.
 3. Взаємодія КРАІЛ з правоохоронними органами з питань, віднесених до її компетенції, здійснюється відповідно до законодавства.
 4. КРАІЛ може здійснювати обмін інформацією з органами державної влади відповідно до законодавства та укладених меморандумів про взаємодію.
 5. Взаємодія КРАІЛ із засобами масової інформації та громадськістю
З метою організації ефективної взаємодії між КРАІЛ, засобами масової інформації та громадськістю КРАІЛ забезпечує:створення необхідних умов для роботи Консультативно-експертної ради;проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю;організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів та перспектив розвитку у сфері ринку азартних ігор та лотерей;інформування громадськості про діяльність КРАІЛ шляхом оприлюднення інформації на офіційному вебсайті КРАІЛ у мережі Інтернет відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв’ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність КРАІЛ;проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;організацію та проведення роз’яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у сфері ринку азартних ігор та лотерей.
 1. Для забезпечення права кожного на інформацію та з метою всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності КРАІЛ допуск на місце проведення публічного заходу представників засобів масової інформації здійснюється за попередньо складеним уповноваженим підрозділом Апарату списком акредитованих журналістів. 
VII. Прикінцеві та перехідні положення
 1. Для обчислення термінів, зазначених у цьому Регламенті, офіційні вихідні, святкові та неробочі дні не враховуються.
 2. Зазначені в цьому Регламенті самостійні структурні підрозділи, до компетенції яких віднесені певні питання діяльності КРАІЛ, визначаються такими згідно зі структурою КРАІЛ і відповідно до положень про ці самостійні структурні підрозділи.
 3. Рішення КРАІЛ оформлюються самостійними структурними підрозділами з дотриманням вимог цього Регламенту, чинного на дату проведення КРАІЛ, на якій вони були прийняті.
 4. З дня набрання чинності цього Регламенту рішення реєструються та зберігаються службою діловодства.
 5. На період дії карантину, встановленого в Україні з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, участь у засіданнях КРАІЛ осіб, які не є працівниками КРАІЛ, є можливою виключно дистанційно, шляхом застосування засобів відеозв’язку.×
Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...